Väčšina podnikateľov (fyzických a právnických osôb) používa pri svojom podnikaní vlastné grafické označenie (logo), ktorým svoje tovary a služby odlišuje od tovarov a služieb iných podnikateľov, a ktorým sa navonok prezentuje. Pokiaľ však toto logo podnikateľa nie je registrované v Registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, jeho ochrana je veľmi obmedzená, keď napr. môže dôjsť k situácii, že rovnaké alebo podobné logo si zaregistruje iný podnikateľ. Registráciou sa však podnikateľ používajúci logo stáva majiteľom vlastnej ochrannej známky a má právo najmä používať označenie (logo) spolu so symbolom ®  , pričom získava právnu ochranu známky tak, že žiadny iný podnikateľ (tretia strana) na území Slovenskej republiky nemôže bez jeho súhlasu používať označenie zhodné alebo porovnateľné s jeho ochrannou známkou. V opačnom prípade sa môže domáhať najmä zákazu porušovania práv, náhrady škody, ušlého zisku, či finančnej satisfakcie.  Svojim klientom poskytujeme právne služby spojené s registráciou ich označenia ako ochrannej známky do Registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva (https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/), teda zastupovanie v konaní o registráciu ochrannej známky (vrátane prípadných námietkových konaní a pod.) podľa zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.