Spoločnosť poskytuje právne služby vo všetkých odvetviach práva

Naša advokátska kancelária disponuje všetkým potrebným technickým a programovým vybavením (el. schránka, kvalifikovaný el. podpis, mandátny certifikát, časové pečiatky a pod.), vrátane programu pre zaučenú konverziu dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a opačne, čo pre našich klientov zaručuje možnosť rýchleho a efektívneho konania pred súdmi a úradmi (kataster), vrátane upomínacieho konania, ako aj i nezanedbateľnú úsporu finančných prostriedkov pri platbách súdnych a správnych poplatkov (až 50 %).

 • Obchodné právo

  Zakladanie, zmeny obchodných spoločností, spisovanie obchodných zmlúv,...

  Občianské právo

  Právne vzťahy k nehnuteľnostiam a vecné práva – záložné zmluvy, vecné bremená a ďalšie.

  Register partnerov verej. sektora

  Poskytovanie komplexných služieb oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

  Správne právo

  Zastupovanie vo všeobecnom správnom konaní a v časti konania vo veciach daňových, zastupovanie v katastrálnom konaní,...

  Exekučné konania

  Zastupovanie účastníkov pri nútenom výkone práva v exekučnom konaní.

  Zápis konečných užívateľov výhod do OR SR

  Vykonávanie identifikácie konečných užívateľov výhod právnických osôb pre príslušné registre (najmä OR SR) podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti č. 297/2008 Z.z..

   
 • Pracovné právo

  Pracovnoprávne vzťahy, riešenie nárokov a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov vrátane zastupovania v konaní pred súdom.

  Rodinné právo

  Rozvody manželstva, majetkové vysporiadania (BSM), konania o výživnom, úprava styku s maloletým a podobné konania.

  Registrácia ochranných známok

  Zastupovanie podnikateľov pri registrácii ochrannej známky (loga) pred Úradom priemyselného vlastníctva SR.

  Konanie pred Ústavným súdom SR

  Zastupovanie osôb pri podávaní sťažností na Ústavný súd Slovenskej republiky pre porušenie základných práv.

  Výkon rozhodnutí vo veciach maloletých

  Súdny výkon rozhodnutí o starostlivosti o maloletého a o styku s maloletým

  Trestné právo

  Obhajoba v trestnom konaní vo vybraných majetkových trestných činoch a trestných činoch z dopravy.