Advokáti

JUDr. Bohuslav Majchrák

Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo získal v roku 1987 (Mgr.) na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol v roku 1989 udelený i titul doktor práv (JUDr.). Právne služby ako advokát poskytuje nepretržite od roku 1990, spočiatku ako fyzická osoba a od roku 2004 ako spoločník a konateľ spoločnosti – advokátskej kancelárie MAJCHRÁK & MAJCHRÁK, advokáti, s.r.o. (do roku 2020 pôsobiacej pod obchodným menom JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.). Počas viac ako 30-tich rokov výkonu advokácie nadobudol cenné a jedinečné skúsenosti takmer vo všetkých odvetviach práva, najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva, či v zastupovaní klientov v konaniach pred súdmi, úradmi či pri riešení zmluvných vzťahov obchodných spoločností a tiež fyzických osôb. Právne služby a pomoc dlhodobo poskytoval a poskytuje klientom nielen zo Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia. Ovláda tiež český a chorvátsky jazyk.

JUDr. Tadeáš Majchrák

Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo ukončil s vyznamenaním v roku 2016 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol udelený titul magister (Mgr.). V roku 2019 mu bol na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (1348) udelený titul doktor práv (JUDr.). Popri štúdiu na univerzite pôsobil ako právny asistent v medzinárodnej advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave (2013-2015) a vykonával tiež stáže u predsedu senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (2015-2016). Od roku 2016 je advokátskym koncipientom a od roku 2020 advokátom (a konateľom a spoločníkom) v advokátskej kancelárii MAJCHRÁK & MAJCHRÁK, advokáti, s.r.o. (do roku 2020 pôsobiaca pod obchodným menom JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.). Vo svojej praxi sa venuje najmä sporovej a mimosporovej agende pred súdmi vyplývajúcej z obchodného a občianskeho práva. Ovláda tiež český a anglický jazyk.

Administratíva

Katarína Hamacková

Zmluvný dodávateľ služby.