• Poskytovanie komplexných služieb oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. Advokát je ako Oprávnená osoba oprávnený podávať za partnerov verejného sektora návrh na zápis údajov, návrh na zápis zmeny či výmaz zapísaných údajov v tomto registri, identifikovať a overovať identifikáciu konečných užívateľov výhod.