• právne vzťahy k nehnuteľnostiam (vlastnícke a spoluvlastnícke vzťahy) a vecné práva – záložné zmluvy, vecné bremená a ďalšie
  • spisovanie občianskych zmlúv všetkých typov, aj nepomenovaných, spisovanie aj iných listín o právnych úkonoch
  • zastupovanie v konaní pred súdmi, úradmi a inými orgánmi verejnej moci, či na rokovaniach
  • dedičské veci
  • náhrady škody a bezdôvodné obohatenie
  • rodinné právo (rozvody manželstva, majetkové pomery manželov - BSM, konanie o výživnom)
  • žaloba na ochranu osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy
  • riešenie záväzkov (pohľadávok a dlhov) vrátane zastupovania v konaní pred súdom
  • poskytovanie právnych rád, spracúvanie právnych rozborov a iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci