• Zastupovanie účastníkov (oprávnení, povinní) pri nútenom výkone práva v exekučnom konaní vrátane spisovania podaní (návrhy na vykonanie exekúcie, žiadosti o povolenie splátok, žiadosti o odklad exekúcie, návrhy na zastavenie exekúcie).