• zakladanie obchodných spoločností a družstiev vrátane konania (zápis) pred obchodným registrom SR
  • zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách vrátane konania pred obchodným registrom SR
  • spisovanie obchodných zmlúv všetkých typov, aj nepomenovaných, spisovanie iných listín
  • zastupovanie v konaní pred súdmi, úradmi a inými orgánmi verejnej moci, či na obchodných rokovaniach
  • konkurzy a reštrukturalizácie (právnické i fyzické osoby – oddlženie)
  • právo zmenkové a šekové
  • riešenie záväzkov (pohľadávok a dlhov) vrátane zastupovania v konaní pred súdom
  • živnostenské podnikanie a živnostenský register
  • medzinárodné obchodné vzťahy
  • poskytovanie právnych rád, spracúvanie právnych rozborov a iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci