Všetky právnické osoby (spoločnosti), ktoré boli zapísané do obchodného registra do dňa 31.10.2018 boli povinné najneskôr do 31.12.2019 podať do Obchodného registra návrh na zápis údajov o svojich konečných užívateľoch výhod. Pre spoločnosti, ktoré chcú byť zapísané do OR SR od 01.11.2018 platí, že údaje o svojich konečných užívateľoch výhod uvádzajú už pri svojom prvozápise.

V prípade, ak spoločnosti už zapísali svojich konečných užívateľov výhod do Obchodného registra SR, sú povinné dbať o to, aby zapísané údaje o nich boli aktuálne a presné. To znamená, že v prípade zmien týkajúcich sa konečných užívateľov výhod (nový konečný užívateľ výhod, zmena dokladu totožnosti, zmena priezviska či zmena adresy trvalého pobytu) sú povinné najneskôr do 30 dní aktualizovať údaje aj v Obchodnom registri a aktualizovať i príslušnú dokumentáciu podľa osobitného zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Postup identifikácie či overenia identifikácie konečných užívateľov výhod tej ktorej spoločnosti a súčasne vyhotovenie príslušnej dokumentácie prebieha podľa presných a prísnych kritérií stanovených vyššie uvedeným zákonom, preto odporúčame využiť naše odborné služby v tejto oblasti navyše so skúsenosťami získanými pri výkone činnosti Oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora a ich zápise do Registra Partnerov verejného sektora.