Všetky právnické osoby (spoločnosti), ktoré boli zapísané do obchodného registra do dňa 31.10.2018 sú povinné najneskôr do 31.12.2019 podať do Obchodného registra návrh na zápis údajov o svojich konečných užívateľoch výhod. Pre spoločnosti, ktoré chcú byť zapísané do OR SR od 01.11.2018 platí, že údaje o svojich konečných užívateľoch výhod sú povinné uviesť už pri svojom prvozápise. Postup identifikácie či overenia identifikácie konečných užívateľov výhod tej ktorej spoločnosti prebieha podľa presných a prísnych kritérií stanovených zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto odporúčame využiť naše odborné služby v tejto oblasti navyše so skúsenosťami získanými pri výkone činnosti Oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora a ich zápise do Registra Partnerov verejného sektora.