• rozvody manželstva
  • súdne konania o výživnom (výživné na maloleté dieťa, výživné na plnoleté dieťa, výživné medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela)
  • majetkové pomery manželov - riešenie BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)
  • súdne konania o úprave styku s maloletým (určenie styku, zmena styku, zrušenie styku)
  • súdne konania o určenie otcovstva, zapretie otcovstva
  • zastupovanie v iných podobných konaniach - napr. úprava výkonu rodičovských práv a povinností a pod.