• zastupovanie vo všeobecnom správnom konaní a v časti konania vo veciach daňových
  • zastupovanie v katastrálnom konaní a konaní podľa stavebného poriadku (Stavebný zákon)
  • zastupovanie v súdnom konaní o preskúmanie správnych rozhodnutí (rozhodnutia orgánov miestnej samosprávy, štátnej správy – úradov, inšpekcií, ministerstiev atď.)