• pracovnoprávne vzťahy (vznik, skončenie pracovného pomeru)
  • náhrady škody
  • riešenie nárokov a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov vrátane zastupovania v konaní pred súdom